Program

Program

Dla Kogo EMBA?

Program Executive MBA skierowany jest do  osób aktywnych  zawodowo,  które:  

 • posiadają co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie (np. osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy),   
 • są absolwentami szkół wyższych (krajowych i zagranicznych), o dowolnym kierunku studiów legitymujący się dyplomem licencjata, inżyniera i/lub magistra ,
 • są otwarte na pozyskiwanie nowej wiedzy i umiejętności, które swojej siły napędowej upatrują w ciągłym rozwoju kompetencji menedżerskich,  
 • chętnie dzielą się własnym doświadczeniem zawodowym,  a także potrafią czerpać z różnorodności doświadczeń innych ludzi,    
 • pragną uzyskać w ramach Programu EMBA wykształcenie akademickie, dyplom magistra lub świadectwo studiów podyplomowych w zakresie Master of Business Administration oraz certyfikat Excutive MBA.  

W programie uczestniczyć mogą osoby, które ukończyły różne kierunki studiów, są w różnym wieku, posiadają doświadczenie zawodowe w organizacjach biznesowych i okołobiznesowych o różnym profilu działalności. 

Pochodzą z różnych krajów i grup etnicznych, bez względu na płeć,  odmienne przekonania polityczne i religijne, o różnym statusie rodzinnym i nie tylko,  potrafiące uszanować odmienność innych.

Idea Programu – Cele

Cel ogólny programu

Podstawowym celem oferty edukacyjnej studiów Executive MBA (zarówno magisterskich, jak i podyplomowych) jest dostarczenie studentom komplementarnej wiedzy i umiejętności niezbędnych do formułowania, analizowania oraz rozwiązywania realnych problemów organizacji w warunkach zmieniającego się otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego.

Cele szczegółowe

 • Zdobycie solidnej podstawy w głównych obszarach działalności przedsiębiorstwa, takich jak: marketing, produkcja, finanse, rachunkowość, zarządzanie zasobami ludzkimi, strategia i polityka przedsiębiorstwa.
 • Zrozumienie środowisk różnych organizacji, mechanizmów ich działania.
 • Rozwinięcie umiejętności pracy i komunikacji w zespole oraz kierowania pracą zespołową.
 • Zdobycie odpowiednich umiejętności analitycznych, planistycznych i operacyjnych, które mogą być potrzebne w złożonych sytuacjach praktycznych.
 • Rozwinięcie zdolności szybkiej i realistycznej konceptualizacji problemów decyzyjnych oraz trafnej oceny bezpośrednich i odległych skutków decyzji.
 • Nabycie umiejętności ciągłego uczenia się i korzystania z nowoczesnych metod naukowych oraz narzędzi informatycznych wspomagających podejmowanie decyzji i rozwiązywanie problemów.
 • Pozyskiwanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do współdziałania w środowisku wielokulturowym, realizowania zadań kierowniczych w środowisku międzynarodowym.

Moduły

Program Executive MBA oferuje studentom dwie opcje: polską i międzynarodową (w języku angielskim). Obie opcje trwają dwa lata (4 semestry), a kursy realizowane są w formie zajęć weekendowych (tylko w soboty i niedziele) w grupach ok 30-osobowych. Każdy semestr składa się z kilku modułów tematycznych, które obejmują dwa – trzy przedmioty. W każdym semestrze jest około 10 sesji weekendowych. Pełny cykl edukacyjny obejmuje dwa kolejne lata akademickie i obejmuje 680 godzin (1 godz. = 45 minut). Aby pomyślnie ukończyć program Executive MBA i uzyskać tytuł magistra (lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych), student musi zaliczyć wszystkie kursy przewidziane w programie i obronić pracę magisterską (w przypadku studiów podyplomowych projekt końcowy) do końca IV semestru.

WARIANT POLSKOJĘZYCZNY

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

WARIANT MIĘDZYNARODOWY

Semestr 1

Semestr 2

Semestr 3

Semestr 4

Koszty kształcenia

WARIANT POLSKOJĘZYCZNY

10 750 PLN / semestr (łącznie 43 000 PLN)

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

WARIANT MIĘDZYNARODOWY

13 750 PLN / semestr (łącznie 55 000 PLN)

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business (Opcjonalnie moduł ten może zostać zastąpiony równoważnym modułem realizowanym w innej uczelni zagranicznej.)

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Koszt transportu we własnym zakresie. 

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Wejdź z nami na szczyt!

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia