Nasza kadra

Nasza kadra

Prof. dr hab. Ewa Izabela Stańczyk-Hugiet

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej 

Kierownik katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzania

Doświadczenie zawodowe

Od stycznia 2021 pełni funkcję Prorektora ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Kierownika Katedry Zaawansowanych Badań w Zarządzaniu na Wydziale Zarządzania. 

Jest autorką lub współautorką ponad 300 publikacji wydanych w kraju i za granicą. Angażuje się w realizację wielu projektów naukowo-badawczych pozyskiwanych ze środków zewnętrznych. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie strategiczne, konkurencyjność biznesu, modele biznesu, zarządzanie wiedzą, kompetencje przedsiębiorstw, w tym dynamiczne, sieci międzyorganizacyjne, ekosystemy biznesu, koopetycja oraz metodologia i metodyka badań naukowych.

prof. dr hab. Ewa Stańczyk – Hugiet

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń

Profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 
Dyrektor ds marketingu w Payeye

Doświadczenie zawodowe

Profesorka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przewodnicząca Rady Doradczej Kotler Impact Poland, wice przewodnicząca Rady Zachodniej Izby Gospodarczej, doradca wielu polskich i międzynarodowych firm i korporacji w zakresie marketingu, strategii rozwoju i PR. Od 2022 roku – profesorka wizytująca na Kasetsart University w Bangkoku. Barbara Mróz-Gorgoń to konsultantka i specjalistka ds marki i strategii firmy, badaczka i naukowiec w jednym. W swej karierze wygłosiła już ponad 20 „power speachy”, współprowadziła podcasty. Regularnie prowadzi również szkolenia i warsztaty dla wielu renomowanych firm (rodzimych i zagranicznych), działających zarówno na polskim, jak i na globalnym rynku. Jest autorką wielu publikacji naukowych, w tym książki „Rebranding. Strategiczna zmiana dla organizacji”, wydanej przez PWN, która otrzymała prestiżowe wyróżnienie „Economicus 2020”– przyznawane na mocy wyborów Kapituły konkursu przez Dziennik Gazeta Prawna.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Branding
Rebranding
Strategia
Wizerunek i kreowanie marki

dr hab. Barbara Mróz-Gorgoń

dr Jakub Drzewiecki

Adiunkt w Katedrze Teorii Organizacji i Zarządzania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Kilkanaście lat doświadczenia w działalności szkoleniowej, doradczej oraz konsultingowej, w tym  dla spółek z WIG20. Główne obszary: zarządzanie strategiczne, strategie i modele biznesu, metody i techniki zarządzania, marketing, zarządzanie projektami, zarządzanie nieruchomościami.

Ponadto:
5 lat doświadczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej (spółki kapitałowe),
8 lat doświadczenia w pracy w księgowości,
5 lat doświadczenia w pracy w marketingu (głównie: marketing bazodanowy, badania marketingowe oraz reklama).
Ponad 15 lat doświadczenia dydaktycznego w pracy na kilku uczelniach wyższych.
Autor ponad 30 artykułów i opracowań naukowych w językach: polskim oraz angielskim, również w czasopismach o zasięgu międzynarodowym, oraz autorskiej monografii naukowej pt. „Outsourcing jako narzędzie zmiany modelu biznesu: perspektywa Business Model Canvas” (2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu).

W latach 2014-2019 kierownik projektu badawczego pt. „Decyzje dotyczące outsourcingu a modele biznesu polskich przedsiębiorstw w kontekście koncepcji granic organizacji” finansowanego w całości ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • zarządzanie strategiczne: identyfikacja, implementacja oraz komunikowanie strategii, 
 • modele biznesu: tworzenie oraz innowacje modeli biznesu, zarządzanie modelem biznesu, 
 • strategiczne zarządzanie projektami, 
 • metody i techniki zarządzania, ze szczególnym wskazaniem na: outsourcing, Lean Management oraz jego pochodne (Lean Startup, Lean Product itp.),
 • przedsiębiorstwa typu start-up, główne aspekty: cykl życia, modele biznesu, innowacje w start-upach.

dr Jakub Drzewiecki

dr Rafał Trzaska

Dyrektor Operacyjny, Członek Zarządu Bergman Engineering Sp. z o.o., a także Członek Rady Nadzorczej TestArmy Group S.A..

Doświadczenie zawodowe

Ekspert z obszaru modeli biznesowych i strategii biznesowych. Doktor Nauk Ekonomicznych specjalizujący się w zarządzaniu strategicznym, strategiach biznesu, metodach analizy strategicznej oraz modelach biznesowych 4.0. Realizował projekty doradcze oraz międzynarodowe w zakresie wsparcia nowych inwestycji oraz reorganizacji przedsiębiorstw.

Przez wiele lat doświadczenie zdobywał w IBM GSDC Polska Sp. z o.o., gdzie pełnił funkcję m.in. Kierownika ds. Operacji Biznesowych i Automatyzacji. Współzałożyciel i pierwszy Prezes Forum Edukacji Biznesowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w zarządzaniu strategicznym, strategiach biznesu, metodach analizy strategicznej oraz modelach biznesowych 4.0.

dr Rafał Trzaska

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UEW

Kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

W roku 1997 obronił pracę magisterska pod tytułem „Optymalizacja portfela papierów wartościowych”, w 2005 roku uzyskał tytuł doktora nauk o zarządzaniu za rozprawę „Wykorzystanie wybranych metod podziału zbioru do rozwiązywania problemu wyznaczania tras dostaw”. W roku 2015 za prace „Modele decyzyjne w koordynacji strumieni podaży produktów w łańcuchu dostaw” jednogłośną decyzja Rady Wydziału Informatyki i Finansów uzyskał tytuł doktora habilitowanego. Od 1997 do 2014 roku był wykonawcą lub głównym wykonawcą czterech projektów naukowych finansowanych przez NCN.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zastosowanie metod ilościowych (w tym optymalizacji) w logistyce i zarządzaniu łańcuchem dostaw. Ponadto wykorzystanie nowoczesnych technologii w zarządzaniu.

dr hab. Paweł Hanczar, prof. UEW

prof. dr hab. Wojciech Czakon

Kierownik katedry zarządzania strategicznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie oraz wykładowca MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Ekspert w zakresie zarządzania strategicznego, profesor nauk ekonomicznych, badacz decyzji i zachowań strategicznych firm. Jego prace publikują wiodące światowe czasopisma, a podejmuje w nich takie zagadnienia jak zaufanie, percepcja, heurystyki, orientacje biznesowe czy transformacja cyfrowa organizacji. Autor ponad 240 artykułów i książek, w tym  adresowanej do studentów MBA „Krótkowzroczności strategicznej menedżerów”. Laureat nagrody za działalność naukową Prezesa Rady Ministrów (2022), Ministra Edukacji i Nauki (2023). Doktor honoris causa Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Zainteresowania badawczo-naukowe

 1. Analiza strategiczna w warunkach niepewności,
 2. Konkurencja, koopetycja i współpraca,
 3. Behawioralne uwarunkowania strategii (tożsamość, heurystyki, zaufanie),
 4. Porażka strategiczna.

prof. dr hab. Wojciech Czakon

dr Łukasz Haromszeki

Doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Zarządzania Kadrami UE we Wrocławiu. Kierownik SP NZZL i SP IHRM

Doświadczenie zawodowe

Interdyscyplinarnie wykształcony nauczyciel akademicki, konsultant biznesowy i wykładowca w projektach szkoleniowych i inwestycyjnych przeważnie współfinansowanych ze środków UE. Kierownik studiów podyplomowych Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i International Human Resources Management. Kierownik międzynarodowych projektów badawczych i członek międzynarodowych zespołów badawczych. Autor i współautor licznych publikacji naukowych                        oraz opracowań specjalistycznych, w tym strategii rozwoju regionalnego i lokalnego. Ekspert m.in. Ethics and Research Integrity Team Horizon Europe (Komisja Europejska), programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska na lata 2021-2027, programów Interreg Central Europe, RPO i PO WER na lata 2014-2020 m.in. w dziedzinach: Przystosowanie do zmian przedsiębiorstw i pracowników, Kompetencje i kwalifikacje kadr pracowniczych przedsiębiorstw sektora MŚP, Edukacja, Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw, Zatrudnienie, Rozwój Regionalny.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Przywództwo, zarządzanie talentami, międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, etyka zarządzania i biznesu, CSR, wywieranie wpływu, motywowanie pracowników.

dr Łukasz Haromszeki

dr Mikołaj Klimczak

Adiunkt w Katedrze Mikroekonomii i Ekonomii Instytucjonalnej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Koordynator w Biznesowym Indywidualnym Programie Studiów (BIPS) odpowiedzialny za mentoring
Członek: Rady Wydziału Ekonomii i Finansów, Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego we Wrocławiu, Komitetu Głównego i juror Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej, European Business Ethics Network

Doświadczenie zawodowe

Pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego od 2005 roku, konsultant biznesowy, popularyzator wiedzy ekonomicznej, naukowiec-ekonomista

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • Ekonomia instytucjonalna
 • Mikroekonomia
 • Industrial organization
 • Gospodarka cyfrowa
 • Modele biznesowe
 • Strategie przedsiębiorstw i ich konsekwencje

dr Mikołaj Klimczak

dr Anna Baraniecka

Adiunkt w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki, Członek Rektorskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia, Dyrektor Logistyki i Zarządzania Łańcuchem Dostaw w przedsiębiorstwie handlowym. 

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki, naukowiec,  konsultant

i praktyk biznesu, certyfikowany audytor systemów zarządzania. Opiekun koła naukowego, promotor pomocniczy doktorantów, wykładowca programu MBA oraz studiów podyplomowych oraz członek uczelnianych oraz rektorskich komisji.

Od lat łączy teorię i praktykę biznesu, budując kompetencje zarówno w obszarze projektowania innowacyjnych rozwiązań zarządczych, jak również ich testowania, oceny i wdrażania.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Futurologia, projektowanie i wdrażanie strategii rozwoju, analiza strategiczna, logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, etyka biznesu, społeczna odpowiedzialność biznesu, kapitał społeczny, logistyka kosmiczna i międzyplanetarne łańcuchy dostaw, ekologistyka, AI oraz innowacje biznesowe.

dr Anna Baraniecka

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

Profesor w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Katedra Zarządzania Strategicznego i Logistyki na Wydziale Zarządzania.

Doświadczenie zawodowe

W latach 2000-2013 pracowała w Wyższej Szkole Biznesu (WSB) w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie pełniła funkcję Dziekana przez jedną kadencję, a w latach 2010-2012 funkcję Rektora. W czerwcu 2020 roku objęła stanowisko Dyrektora programu Excecutive Master of Business Administration. Obecnie pełni również funkcję dyrektora kompetencyjnego Centrum Logistyki Miejskiej, w ramach którego w roku 2023 zostało zainicjowane we współpracy z Urzędem Miejskim we Wrocławiu Partnerstwo na rzecz jakości obsługi towarowej w historycznym centrum Wrocławia. Współpracowała z wieloma przedsiębiorstwami międzynarodowymi i lokalnymi, w tym jednostkami budżetowymi w zakresie realizacji różnych projektów. W 2019 roku prof. Kiba-Janiak odbyła trzymiesięczny staż naukowy w Uniwersytecie w Melbourne (projekt finansowany był przez NAWA w ramach programu im. Bekkera). Z kolei w 2023 roku, na zaproszenie NAWA, wystąpiła w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych jako ekspert w panelu dotyczącym zrównoważonego transportu w ramach konferencji zorganizowanej z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce. Od wielu lat jest organizatorem konferencji naukowych, seminariów, spotkań czy wizyt studyjnych. W latach 2021-2023 była jednym z recenzentów i moderatorów sesji podczas Doctorate Workshop organizowanych przez the European Logistics Association (Europejskie Towarzystwo Logistyczne). Od 2015 roku cyklicznie organizuje we współpracy z Fundacją Kuehne (a od roku 2019 z Kuehne Logistics University) międzynarodowe seminarium naukowego European Network Management for Logistics Processes (ENLOP) dla menedżerów i dyrektorów reprezentujących kluczowe przedsiębiorstwa międzynarodowe na całym świecie. Zwolenniczka aktywnego spędzania czasu wolnego – najchętniej w ukochanych Karkonoszach i Górach Izerskich

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zainteresowania badawcze prof. Mai Kiby-Janiak dotyczą logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw, cyrkularnych łańcuchów dostaw, zarządzania logistycznego w usługach, w szczególności logistyki miejskiej. Uczestniczyła i uczestniczy nadal w wielu projektach naukowych finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki i Unii Europejskiej oraz aktywnie współpracuje z przedstawicielami środowisk naukowych z całego świata. Obecnie jest kierownikiem dwóch projektów badawczych realizowanych w międzynarodowych konsorcjach naukowych:

 • “Systemic expansion of territorial CIRCULAR Ecosystems for end-of-life FOAM”, projekt realizowany w ramach programu Horizon 2020, finansowany przez UE, nr projektu 101036854, Call: H2020-LC-GD-2020, Building a low-carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal
 • Zrównoważona logistyka miejska dostaw ostatniej mili i zwrotów na rynku e-commerce. Perspektywa różnych grup interesariuszy, projekt realizowany w ramach programu OPUS, finansowany przez NCN, nr projektu 2018/31/B/HS4/03711

dr hab. Maja Kiba-Janiak, prof. UEW

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Kierownik Katedry Ekonometrii i Badań Operacyjnych

Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca akademicki, kierownik i wykonawca projektów naukowych i wdrożeniowych, finansowanych ze źródeł krajowych i międzynarodowych, autor i współautor ekspertyz przygotowanych dla przedsiębiorstw i instytucji otoczenia biznesu. Przewodniczący Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Członek Rady Statystyki oraz Rady Naukowej Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Analiza danych, zastosowania metod statystycznych i ekonometrycznych, zastosowania metod optymalizacyjnych.

dr hab. Marek Kośny, prof. UEW

dr Klaudia Migasiewicz

People Manager w Capgemini, adiunkt na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Trener z zakresu umiejętności menedżerskich i interpersonalnych, przedsiębiorczości, kreatywności, rozwoju startupów, train the trainers (Współpracowała m. in. z Czas na Herbatę, Ceneo, KORFF Isolmatic, MHT Mitsui High Tec, DROP SA, Collins Aerospace, Autoforte.pl). Prowadzi badania na temat wyborów strategicznych menedżerów, klastrów i startupów. Przez wiele lat doświadczenie zdobywała w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, gdzie pełniła funkcję Dyrektora Centrum Kształcenia Ustawicznego oraz kierownika studiów podyplomowych Kierownik zespołu – team leader (we współpracy z IBM GSDC), Akademia startupu i innowacyjnego biznesu (jest autorem programu) oraz Zarządzanie ekspansją zagraniczną i rozwojem (we współpracy z CCC SA). Koordynowała wiele inicjatyw. Była Prezesem FEB – Forum Edukacji Biznesowej, w ramach którego zrealizowała dziesiątki spotkań i cykli warsztatów z przedstawicielami świata biznesu oraz konkurs Akademia Talentów. Wzięła udział m.in. w Szkole Trenerów i Szkole Liderów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Szkolenie umiejętności menedżerskich, interpersonalnych, przedsiębiorczości oraz kreatywności.

dr Klaudia Migasiewicz

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW

Kierownik Katedry Zarządzania i Przedsiębiorczości, kierownik lub ekspert w projektach badawczo-rozwojowych i biznesowych, Doradca Naukowy Rzecznika MSP, Pracownik naukowo-dydaktyczny na wydziale Zarządzania UEW.

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca programu MBA i kilku menedżerskich studiów podyplomowych, promotor doktorantów z obszaru zarządzania i biznesu, Prezes, wiceprezes, członek rad nadzorczych w kilku spółkach kapitałowych, inwestor. Strategiczna orientacja na: zarządzanie i biznes, startupy, transformacje technologiczne i cyfrowe biznesu, innowacje, ekspert w pozyskiwaniu finansowania na rozwój, networking biznesowy. Posiada duże doświadczenie w finansowaniu projektów badawczo-rozwojowych i startupach.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Główna domena naukowo-badawcza związana z zarządzaniem, zarządzaniem biznesem, zarządzaniem projektami innowacyjnymi, modelami biznesu, transformacja cyfrowa biznesu. 

dr hab. Grzegorz Krzos, prof. UEW

dr Radosław Kurach

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Wydział Ekonomiczno – Finansowy
Katedra Ekonomii Matematycznej, stanowisko: Profesor Asystent (adiunkt)

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki oraz autor licznych publikacji naukowych. Doświadczenie badawcze zdobywał m.in. kierując dwoma projektami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki. Posiadacz profesjonalnych certyfikatów: ACI Dealing Certificate (ACI DC) oraz Professional Risk Manager (PRM™).

Zainteresowania badawczo-naukowe

Makrofinanse, systemy emerytalne, ekonomia behawioralna.

dr Radosław Kurach

dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, profesor w Katedrze Ekonomii Matematycznej, członek Rady Szkoły Doktorskiej UEW, koordynator modułów Ekonomia i Economics Programu Executive MBA.

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki, wykładowca, promotor prac dyplomowych i doktorskich. Autor licznych publikacji i wystąpień konferencyjnych z zakresu ekonomii eksperymentalnej i mikroekonomii. Przez wiele lat członek Rady Nadzorczej firmy e-przetargowej Logintrade. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Mikroekonomia, ekonomia eksperymentalna, ekonomia behawioralna, teoria gier, teoria aukcji, teoria ryzyka, ekonomia emerytalna.

dr hab. Paweł Kuśmierczyk, prof. UEW

dr Dorota Molek-Winiarska

Katedra Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Doświadczenie zawodowe

Psycholog organizacji. Prowadzi kursy i szkolenia z zakresu psychologii zdrowia, zarządzania i motywacji. Pracuje również jako doradca personalny, ekspert w obszarze well-beingu i psychologii zdrowia.

Autorka ponad 100 publikacji naukowych i popularno-naukowych w obszarze well-beingu, stresu w pracy, psychologii biznesu. Ekspert, doradca, szkoleniowiec. Aktywnie uczestniczy w konferencjach naukowych polskich i zagranicznych dotyczących kształtowana polityki zdrowia psychicznego w środowisku pracy. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Stowarzyszenia Psychologii Organizacji oraz European Association of Work and Organizational Psychology (EAWOP) a także European Academy of Occupational Health Psychology (EAOHP) i European Health Psychology Society (EHPS). Aktywnie współpracuje z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy EU-OSHA, American Psychological Association oraz Psychosocial Safety Climate Global Observatory w Australii. W Polsce jest jednym z nielicznych ekspertów w dziedzinie wdrażania interwencji antystresowych i szacowania efektywności takich działań z perspektywy psychologicznej, społecznej i ekonomicznej.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Stres w pracy, psychologia zdrowia zawodowego oraz efektywność i opłacalność inwestycji z zakresu ZZL.

Zajmuje się także zagadnieniami psychologii motywacji, pracy zespołowej, wykorzystaniem testów psychologicznych w biznesie, a także psychologią osobowości. 

dr Dorota Molek-Winiarska

dr. Marek Wąsowicz, prof. UEW

Profesor w Katedrze Transformacji i Doskonalenia Organizacji, kierownik studiów podyplomowych EMBA, członek Rady EMBA.

Doświadczenie zawodowe

Pasjonat zarządzania projektami. Twórca i kierownik studiów podyplomowych Advanced Project Management,  Project Management oraz innych licznych programów rozwojowych z zakresu zarządzania projektami.

Od 20 lat zaangażowany w kierowanie projektami z zakresu IT oraz transformacji organizacji. Pełnił funkcje członka komitetu sterującego w wielu projektach infrastrukturalnych i informatycznych. 

Doradza w zakresie wdrażania systemów zarządzania projektami oraz narzędzi wspierających zarządzanie projektami MSProject i JIRA.

Certyfikowany Senior Project Manager  IPMA-B, PRINCE2 Practiotioner, AgilePM Practiotioner, AgileBA Practiotioner, EFQM Assesor, ECDL Expert Certificate. Akredytowany trener IPMA Polska oraz Certyfikowany trener biznesu.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie projektami, zrównoważone zarządzanie projektami, cyfrowa transformacja przedsiębiorstw.

dr Marek Wąsowicz, prof. UEW

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW

Pracownik naukowo-dydaktyczny, Prorektor ds. Finansów i Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, kierownik Katedry Rachunkowości, Sprawozdawczości i Analizy Finansowej na Wydziale Zarządzania, kierownik wielu programów studiów podyplomowych, członek Rady Programu EMBA.

Doświadczenie zawodowe

Przez wiele lat współpracował z firmą konsultingową, gdzie zajmował się doradztwem gospodarczym dla różnych przedsiębiorstw i instytucji. Jest autorem wielu ekspertyz i opracowań gospodarczych oraz programów restrukturyzacji przedsiębiorstw i instytucji a także wycen spółek na potrzeby transakcji kupna-sprzedaży, fuzji i przejęć oraz przekształceń własnościowych. Jest autorem opinii i analiza na zlecenie wydziałów gospodarczych sądów powszechnych. W praktyce projektuje systemy controllingu, rachunkowości i zarządzania finansami. Jest ponadto trenerem biznesu, który z pasją i zaangażowaniem przedstawia złożone problemy w jasny i zrozumiały sposób. W celu podnoszenia swoich kompetencji szkoleniowych ukończył Szkołę Trenerów oraz Szkołę Tutorów-Mistrzów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w finansach i rachunkowości, w szczególności zajmuje się rachunkowością zarządczą i controllingiem, sprawozdawczością i analizą finansową, zarządzaniem finansami, wyceną spółek oraz zarzadzaniem kosztami, pomiarem dokonań (performance measurement).

dr hab. Bartłomiej Nita, prof. UEW

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW

Katedra Finansów Przedsiębiorstw i Finansów Publicznych, dyrektor Centrum Zrównoważonego Rozwoju Green Team.

Doświadczenie zawodowe

Wykładowczyni na studiach MBA i studiach podyplomowych Menadżer zrównoważonego rozwoju, certyfikowana liderka Climate Reality Project,  członkini networku klimatycznego w Polsce i Rady Klimatycznej United Nation Global Compact, ekspertka współtworząca Strategię Dolnego Śląska 2030+. Jest w zespole doradczym Prezydenta Wrocławia ds. jakości powietrza  i efektywności energetycznej oraz Zespole ds. jakości powietrza i efektywności energetycznej na Dolnym Śląsku.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Problemy zielonej gospodarki, zrównoważonego rozwoju, zmian klimatu i transformacji energetycznej oraz zielonych finansów. Jest autorką książki Zielona gospodarka – teoretyczne podstawy koncepcji i pomiar jej wdrażania w krajach Unii Europejskiej. Obecnie kieruje projektem naukowym  w programie Unii Europejskiej „Horyzont 2020”, EC2- Energy Citizenship and Energy Communities for Clean Energy Transition (2021-2024).

dr hab. Bożena Ryszawska, prof. UEW

dr hab. Joanna Radomska, prof. UE

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Prodziekan Wydziału Zarządzania

Katedra Zarządzania Strategicznego

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki, wykładowca wielu programów w języku angielskim, promotor doktoratu z obszaru zarządzania strategicznego.

Jest autorką i współautorką ponad 80 rozdziałów książek i artykułów, a także recenzentem w czasopismach o zasięgu międzynarodowym (m.in. International Business Review, Benchmarking, Journal of Organizational Change Management, International Journal of Emerging Markets, European Journal of Management and Business Economics) i na uznanych konferencjach (Nordic Workshop, EMAC, EURAM, EIBA, SMS). Była zaangażowana w kilka projektów badawczych w zakresie open strategy, wdrażania strategii, zaangażowania pracowników i zarządzania zmianą. Otrzymała dwa granty badawcze z Narodowego Centrum Nauki. Obecnie we współpracy z partnerami zagranicznymi (zarówno uczelniami jak i organizacjami takimi jak City football group czy Ubisoft) realizuje projekt Horizon (Games, Heritage, Arts, & Sport: exploring the economic, social, and cultural value of the European videogame industry ecosystem). W szczególnym kręgu jej zainteresowań badawczych znajduje się kontekst branż kreatywnych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Otwarte strategie, inkluzywność i transparentność, omnichannel, wdrażanie strategii, przemysły kreatywne i firmy rodzinne.

dr hab. Joanna Radomska, prof. UEW

dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW

Kierownik Katedry Finansów Publicznych i Finansów Przedsiębiorstw. Członek zarządu Stowarzyszenia Biegły Wyceny Przedsiębiorstw w Polsce. Konsultant i biegły sądowy.

Doświadczenie zawodowe

Posiada 25-letnie doświadczenie w obszarze finansów. Łączy pracę na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu z działalnością doradczą i konsultingową. Jest ekspertem w zakresie wycen spółek i instrumentów finansowych. Współtworzył pierwszy polski standard wyceny przedsiębiorstw promowany przez Stowarzyszenie Biegłych Wyceny Przedsiębiorstwa i czuwa nad rozwojem kolejnych standardów w tym zakresie, którego jest jednym z założycieli. Specjalizuje się w tematach związanych z zarządzania finansami ze szczególnym uwzględnieniem: modelowania wyceny spółek (w tym LBO), wartości projektów inwestycyjnych, opcji finansowych i realnych. Członek Rady Nadzorczej (Komisji Rewizyjnej) spółki giełdowej. 

Wykładowca uczelni polskich i zagranicznych. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Wycena inwestycji w odnawialne źródła energii, Wpływ inwestycji w kryptowaluty na profil ryzyka spółek, Efektywność rynku kapitałowego – zagadnienia pomiaru kosztu kapitału.

dr hab. Tomasz Słoński, prof. UEW

dr Adam Suchodolski

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Katedra Zarządzania Kadrami

Doświadczenie zawodowe

Realizacja ponad 20 projektów doradczo – wdrożeniowych bezpośrednio dla organizacji gospodarczych.

Członek Rady Kierunku Zarządzanie oraz Koordynator zespołu dydaktycznego „Ludzie w organizacji” w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Prowadzenie zajęć na studiach EMBA przy UEW oraz EMBA przy Politechnice Krakowskiej.

Przeprowadzenie ponad 500 kursów, treningów

i szkoleń w ramach studiów MBA, studiów podyplomowych oraz bezpośrednio dla organizacji gospodarczych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Rozwój pracowników, systemy okresowych ocen pracowniczych, wywieranie wpływu społecznego, kierowanie ludźmi.

dr Adam Suchodolski

dr hab. Marzena Stor, prof UEW

Kierownik Katedry Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM) na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu i jednocześnie profesor nadzwyczajny Strategic International HRM, ponadto opiekun naukowy dwóch kierunków studiów podyplomowych: International Human Resources Management (IHRM) (w języku angielskim) oraz Human Resources Management (w języku polskim).

Doświadczenie zawodowe

Jest kierownikiem Katedry Zarządzania Kadrami na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz opiekunem naukowym dwóch studiów podyplomowych: International Human Resources Management (w j. angielskim) oraz Nowoczesne Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (w j. polskim). W przeszłości była też dyrektorem programu Executive MBA.

Studiowała w Polsce i USA. Uzyskane przez nią stopnie i tytuły to: doktor oraz doktor habilitowany nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, magister lingwistyki stosowanej oraz magister filologii angielskiej.

Kierowała lub była współwykonawcą w prawie 30 różnych projektach badawczych, w tym międzynarodowych. Uczestniczyła w wielu zagranicznych prestiżowych konferencjach naukowych z obszaru IHRM. Jest recenzentem w kilku światowej renomy konferencjach oraz czasopismach naukowych. W swoim portfolio posiada około 40 różnych nagród za osiągnięcia naukowe, badawcze, publikacyjne i dydaktyczne. Opublikowała prawie 200 prac naukowych w j. polskim i angielskim. Jej ostatnia monografia naukowa pt. Human Resources Management in Multinational Companies: A Central European Perspective została wydana w 2023 roku zarówno w Nowym Jorku jak i Londynie przez Wydawnictwo Routledge, Taylor & Francis Group.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Międzynarodowe i międzykulturowe aspekty ZZL, strategie biznesowe i ZZL, wypływ ZZL na wyniki przedsiębiorstwa, ZZL w przedsiębiorstwach międzynarodowych, zarządzanie kompetencjami oraz rozwój kadry menedżerskiej.

dr hab. Marzena Stor, prof. UEW

dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof UEW

Dr hab. Prof. UE Wrocław, Katedra Kierownik Katedry Transformacji i Doskonalenia Organizacji, Pełnomocnik Rektora ds. informatycznego systemu doskonalenia programów kształcenia.

Doświadczenie zawodowe

Wykładowca akademicki oraz trener. Konsultant w zakresie doskonalenia organizacji ze szczególnym uwzględnieniem procesów biznesowych, SixSigma Black Belt oraz certyfikowany PM.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Głównym obszarem zainteresowań badawczych jest obecnie analiza organizacyjnych sieci społecznych oraz jej wykorzystanie do działań mających na celu doskonalenie procesów biznesowych.

dr hab. Łukasz Wawrzynek, prof UEW

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Kierownik Katedry Zarządzania Produkcją i Pracą
Wiceprezes Fundacji Rozwoju Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Doświadczenie zawodowe

Karierę naukową łączy z pracą doradcy i trenera biznesu. Od kilkunastu lat prowadzi projekty wdrożeń znormalizowanych systemów zarządzania oraz ich doskonalenia.
Audytor wiodący systemu zarządzania jakością ISO 9001 oraz akredytowany trener i asesor Modelu Doskonałości EFQM.
Asesor EFQM Global Award 2020, 2022, 2024.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Doskonalenie organizacji z wykorzystaniem znormalizowanych systemów zarządzania, modeli dojrzałości i doskonałości, zagadnienie kryzysów organizacji związanych z jej wzrostem i rozwojem. 

dr hab. Arkadiusz Wierzbic, prof. UEW

dr hab. Anna Witek-Crabb, prof UEW

Zatrudniona jako profesor nadzwyczajny w Katedrze Zarządzania Strategicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

Doświadczenie zawodowe

Bogate doświadczenie w badaniach naukowych z zakresu nauk o zarządzaniu, dziesięć lat doświadczenia w doradztwie biznesowym i NGO. Ponad 2000 godzin szkolenia z biznesowymi grami symulacyjnymi. Ponad dziesięć lat doświadczenia w tworzeniu i zarządzaniu innowacyjnymi programami edukacyjnymi. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Myślenie strategiczne i myśliciele strategiczni, zrównoważona strategia, zarządzanie partycypacyjne 

dr hab. Anna Witek-Crabb, prof UEW

dr hab. Natalia Szozda

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Logistyki

Menedżerka kierunku Logistyka.

Doświadczenie zawodowe

Pracownik naukowo-dydaktyczny UEW, konsultantka w firmie zajmującej się inżynierią oprogramowania produktów cyfrowych. Uczestniczyła jako prelegentka, przewodnicząca sesji oraz członkini komitetów organizacyjnych w ponad pięćdziesięciu konferencjach, sympozjach i spotkaniach w Europie, Ameryce, Australii i Azji. Odegrała wiodącą rolę w czterech projektach badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, dotyczące tematyki zarządzania popytem, rezylientnych łańcuchów dostaw, zarządzania sieciowością oraz wpływu technologii blockchain na zarządzanie łańcuchem dostaw. Jest autorką i współautorką monografii naukowych i artykułów opublikowanych w wiodących czasopismach naukowych, takich jak Supply Chain Management: An International Journal, Electronic Markets i Journal of Operations & Production Management.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie łańcuchem dostaw, transformacja cyfrowa, zarządzanie popytem i produktem w łańcuchu dostaw.

dr hab. Natalia Szozda

dr Bartosz Ziemblicki, MBA

Pracownik naukowo dydaktyczny w Katedrze Prawa Gospodarczego na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Radca prawny, partner zarządzający w kancelarii prawnej.

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki, autor licznych publikacji z zakresu szeroko pojętego prawa gospodarczego oraz międzynarodowego, beneficjent grantów i stypendiów, prelegent na konferencjach, wielokrotnie nagrodzony za osiągnięcia przez Rektora UEW. Radca prawy z wieloletnim doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z Polski i zagranicy, zarówno małych jak i dużych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Prawo gospodarcze, prawo Unii Europejskiej, prawo międzynarodowe, korporacje transnarodowe.

dr Bartosz Ziemblicki, MBA

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, profesor

Doświadczenie zawodowe

Członek wielu rad nadzorczych (w przeszłości i obecnie), m.in. były członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i były członek Rady Naukowej Narodowego Banku Polskiego

Współpracownik renomowanych kancelarii prawnych i firm konsultingowych

Zainteresowania badawczo-naukowe

Rynki finansowe

Instrumenty finansowe: podstawowe instrumenty finansowe (akcje, instrumenty dłużne); instrumenty pochodne; instrumenty finansowe inwestycji alternatywnych

Zarządzanie ryzykiem i inżynieria finansowa: analiza ryzyka inwestycji realnych i finansowych;  strategie zarządzania ryzykiem; teoria i zarządzanie portfelem inwestycyjnym

Nieruchomości: inwestycje; finansowanie; zarządzanie ryzykiem; wycena

Nowe technologie w zagadnieniach finansowych: Sztuczna inteligencja (w tym: uczenie maszynowe); Big Data (pozyskiwanie i analiza); Handel algorytmiczny;  Technologia łańcucha bloków; Robo-doradztwo; Aktywa cyfrowe

Etyka w finansach
Finanse osobiste
Ekonometria
Klasyfikacja i statystyczna analiza wielowymiarowa
Analiza danych statystycznych
Edukacja finansowa

prof. dr hab. Krzysztof Jajuga

dr. Maciej Pondel

Katedra Inteligencji Biznesowej w Zarządzaniu / Wydział Zarządzania – Kierownik Katedry
Unity Group – Business Strategist / Lider obszaru Data Science

Doświadczenie zawodowe

W branży IT od przeszło 20 lat. W przeszłości programista i kierownik projektów IT. Obecnie Konsultant Biznesowy o obszarze Data. Pracownik naukowy z 20 letnim doświadczeniem w pracy badawczej.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym, zastosowaniem uczenia maszynowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem (głównie w obszarach sprzedaży i marketingu) oraz w zagadnieniach związanych z bazami, hurtowniami danych oraz systemami Business Intelligence

dr. Maciej Pondel

dr Artur Rot, prof. UEW

Kierownik Katedry Systemów Informacyjnych

Doświadczenie zawodowe

Profesor Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na której to Uczelni pełni funkcję kierownika Katedry Systemów Informacyjnych. Wykładowca na studiach licencjackich, magisterskich, EMBA, podyplomowych oraz w ramach programu Erasmus. Współorganizator oraz wykładowca menedżerskich studiów podyplomowych Cybersecurity Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, realizowanych przy współpracy z firmą IBM New York Security Innovation oraz IBM Polska. Autor ponad 150 publikacji naukowych, współorganizator, członek komitetów programowych, recenzent oraz prelegent szeregu konferencji międzynarodowych. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu pełnił funkcję kierownika projektu Level 4.0 | Digital Innovation Hub (dofinansowanie w konkursie „Standaryzacja usług Hubów Innowacji Cyfrowych dla wsparcia cyfrowej transformacji przedsiębiorstw” w ramach Programu Ministra na lata 2019-2021 p.n. „Przemysł 4.0”), a aktualnie kieruje projektem European Digital Innovation Hub w ramach programu Komisji Europejskiej „Cyfrowa Europa”. Kierownik i wykonawca w licznych krajowych i międzynarodowych projektach naukowych i badawczo-rozwojowych dotyczących problematyki sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwa.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych w organizacjach, a w szczególności odnoszących się do transformacji cyfrowych, Przemysłu 4.0, i sztucznej inteligencji (uczenie maszynowe, sieci neuronowe), bezpieczeństwa systemów informatycznych, technologii blockchain.

dr Artur Rot

mgr Aurelia Domaradzka

Pracownik naukowo-badawczy w Katedrze Zarządzania Kadrami

Doświadczenie zawodowe

Nauczyciel akademicki i trener biznesu. Wieloletni ekspert Dolnośląskich Pracodawców. Członek Rady Młodych Naukowców Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu  Brała udział w wielu konferencjach krajowych i zagranicznych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi oraz zarządzania przedsiębiorstwem. Prowadzi badania na temat roli kompetencji kadry menedżerskiej w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach międzynarodowych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Zarządzanie kapitałem ludzkim, kompetencje menedżerów, budowanie zespołów i trening kierowniczy.

mgr Aurelia Domaradzka

Prof. Bradley Diarmuid

Starszy doradca w The Institute of Banking (Irlandia), profesor wizytujący na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. 

Doświadczenie zawodowe

Emerytowany dziekan Institute of Banking (Ireland) to Recognized College of University College Dublin, największy uniwersytet w Irlandii. Wcześniej praca w zarządzaniu funduszami i detalicznych usługach finansowych, od 1979 do 1986 roku menadżer inwestycyjnym Allied Irish Investment Bank, następnie dyrektor generalny IFOX, Irish Futures and Options Exchange. W latach 2001-2005 zastępca dyrektora generalnego PTSB Bank, jednego z największych banków detalicznych w Irlandii. W latach 2004-2005 prezes Irlandzkiej Federacji Bankowej, organu przedstawicielskiego irlandzkiego sektora bankowego. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Prof. Bradley Diarmuid

Prof. Michel Kostecki

Profesor honorowy i były prodziekan Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Neuchâtel w Szwajcarii.

Doświadczenie zawodowe

Był dyrektorem założycielem Instytutu Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Neuchâtel w Szwajcarii i kierował wspólnym programem doktoranckim z nauk administracyjnych na francuskojęzycznych uniwersytetach szwajcarskich. Doktoryzował się w Graduate Institute of International Studies w Genewie (1976) oraz pracował w Instytucie Badań Operacyjnych i Matematyki Stosowanej Uniwersytetu w Zurychu. Podczas Rundy Urugwajskiej prof. Kostecki był radcą w sekretariacie GATT (obecnie WTO). Był profesorem ekonomii biznesu na Université de Montréal (HEC) w Kanadzie, pracownikiem naukowym w Harvard Business School oraz kierownikiem inwestycyjnym w firmie finansowej wiodących niemieckich banków. Publikował wiele na temat handlu międzynarodowego i biznesu, działał jako konsultant dla takich organizacji jak ASEAN, ICTSD, ITC, OECD, UNCTAD, ILO, Bank Światowy,- WTO, różnych ministerstw i międzynarodowych firm oraz pracował nad pomocą techniczną i zadaniami akademickimi w wielu ponad 65 krajów.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Przedsiębiorczość, nauki administracyjne, ekonomia. 

Prof. Michel Kostecki

Dr Cristiana Lages

Doktor nauk o zarządzaniu, badacz finansowany przez Fundację na rzecz Nauki i Technologii (Portugalia) w Católica-Porto Business School

Doświadczenie zawodowe

Wcześniej starszy kierownik ds. badań w Elsevier (Oxford), profesor nadzwyczajny w Henley Business School, University of Reading, a także starszy wykładowca na wydziale Loughborough University School of Business and Economics oraz wykładowca w Leeds University Business School. Zajmowała stanowiska wizytacyjne m. in. na National University of Singapore, Boston College, University of Cambridge, Nottingham University Business School China, Hanken School of Economics. Posiada tytuł doktora Uniwersytetu w Warwick w Wielkiej Brytanii. 

Była również kierownikiem działu badań, dyrektorem programu magisterskiego, przedstawicielem kadry akademickiej Henley Business School w Komitecie Diversity & Inclusion oraz członkiem panelu aplikacyjnego Athena SWAN dla Henley Business School na University of Reading, została też nominowana przez swoich uczniów do nagrody Henley Business School Teaching Excellence Award

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • zarządzanie strategiczne: identyfikacja, implementacja oraz komunikowanie strategii, 
 • modele biznesu: tworzenie oraz innowacje modeli biznesu, zarządzanie modelem biznesu, 
 • strategiczne zarządzanie projektami, 
 • metody i techniki zarządzania, ze szczególnym wskazaniem na: outsourcing, Lean Management oraz jego pochodne (Lean Startup, Lean Product itp.),
 • przedsiębiorstwa typu start-up, główne aspekty: cykl życia, modele biznesu, innowacje w start-upach.

Dr Cristiana Lages

Bart Tkaczyk, MSc (HRD & Consultancy), PMSc (HRD), MBA, PhD

Fulbright Scholar (Uniwersytet Kalifornijski w Berkeley);
Członek zarządzający, EMEA (Energizers, LLC)

Doświadczenie zawodowe

Zaufany doradca strategiczny największych korporacji i rządów na całym świecie, profesjonalny coach i edukator kadry kierowniczej oraz poszukiwany mówca. 

Pracując w różnych branżach na całym świecie, dr Tkaczyk zajmował się strategicznym konsultingiem w zakresie zarządzania, coachingiem dla kadry kierowniczej i wystąpieniami publicznymi, w tym projektami z AstraZeneca, Bahrain Society for Training & Development, Central Bank of Oman, Chipita, Cisco Systems, Dubai Police, The Estée Lauder Companies, Fluor , HP, Międzynarodowa Federacja Organizacji Szkoleniowych i Rozwojowych, Lotos, Moody’s Analytics, Oracle, Narodowy Bank Kataru, Saudi Aramco, Unesco, Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Zainteresowania badawczo-naukowe

 • Rozwijanie talentów w organizacjach;
 • Doradztwo strategiczne;
 • Zarządzanie w organizacjach.

Bart Tkaczyk, MSc (HRD & Consultancy), PMSc (HRD), MBA, PhD

Catherin Lions PhD

Profesor nadzwyczajny w Sekcji Rachunkowości i Finansów Umea School of Business, Economics and Statistics, Umea University, Szwecja 

Doświadczenie zawodowe

Certyfikowany księgowy 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Wartość firmy i wycena, wartość niematerialna, polityka zrównoważonego rozwoju 

Catherin Lions PhD

Prof. Katarzyna Jagodzińska

Dyrektorka ds. współpracy międzynarodowej Uniwersytet Neuchatel, Szwajcaria, Director of Executive Education: Webster University, International Consultant Schranner Negotiation Institute, Zurich, Szwajcaria 

Doświadczenie zawodowe

Konsultantka dla ONZ, profesor akademicki w Szwajcarii, Polsce, Francji, założycielka Negotiation Booste w Genewie, autorka książki: „Negotiation Booster: The Ultimate Self-Empowerment Guide to High-Impact Negotiations”.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Negocjacje międzykulturowe, alternatywne metody zarządzania konfliktem, zarządzanie zespołami wielokulturowymi, efektywna komunikacja biznesowa.

Prof. Katarzyna Jagodzińska

mgr inż. Dariusz Dudojć

QLean konsultant, Tutor L&SS

Doświadczenie zawodowe

Trener, konsultant, audytor, tutor, wykładowca akademicki. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu – wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny Przemysłu. Podyplomowe Studia Menedżerskie (AE Wrocław 2001); Wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych (1996-2003). Od roku 2003 własna działalność gospodarcza. Doświadczony Audytor Wiodący jednostki DEKRA Certification (od 2004). Członek Rad Nadzorczych (od 2007). Trener B2B w firmie Progress Project (od 2007). Wykładowca na Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (od 2017). Członek profesjonalny ASQ – American Society of Quality. Posiada Tytuł “Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I-stopnia” PCK.

Posiada bogatą wiedzę merytoryczną w obszarach: Six Sigma, ISO(9001/14001/22000), Theory of Contraints (Teoria Ograniczeń), Lean Manufacturing (Odchudzone wytwarzanie), KAIZEN (doskonalenie), specjalizuje się w restrukturyzacji organizacyjnej przedsiębiorstw, cechuje się podejściem pragmatycznym w realizowanych projektach.

W swojej pracy stosuje autorską mieszankę asysty, z naciskiem na stosowanie zagadnień  Z obszaru: cybernetyki, zarządzania projektami, podejścia systemowego, zbierania i analizy danych, rozwiązywania problemów, ciągłego doskonalenia, coachingu: personalnego oraz zespołowego.

Tutor I promotor ponad 250 certyfikatów indywidualnych LEAN & SIX SIGMA w standardzie ISO13053/ISO18404, tym na poziomie:

Yellow Belt 116 osób,

Green Belt 91 osób,

Black Belt 18 osób,

Champion Belt 63 osoby.

Autor programów szkoleniowych i kursów doskonalących. Prowadzi konsultacje szkoleniowe z obszaru TQM, metodyki DMAIC – Lean & Six Sigma

Konsultacje, szkolenia z obszarów:

Lean Six Sigma Champion Yellow Green Black Belt

Lean – ToC – Kaizen –TPM – SMED – 5S – JIT/Kanban

Warsztat Sprawnego Lidera – Leadership.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Prakseologia – sprawność działania organizacji – cykl prakseologiczny.

Cybernetyka – sterowanie – metoda systemowa – analiza systemowa.

Rezylentność modeli systemowych.

Teoria decyzji w warunkach niepewności – optymalizacja decyzji.

Teoria organizacji – Zarządzanie zmianą – Modele zarządzania jakością.

mgr inż. Dariusz Dudojć

mgr Wojciech Halarewicz

Wiceprezes ds. Sprzedaży I Obsługi Klienta Mazda Motor Europe GmBH.

Doświadczenie zawodowe

Aktualnie odpowiedzialny za zarzadzanie operacyjne wszystkimi rynkami europejskimi w Europie (Sprzedaż samochodów, części zamiennych i akcesoriów, planowanie sprzedaży, szkolenia, obsługa techniczna oraz Customer Experience).

Poprzednio VP ds. Komunikacji, PR oraz Public Affairs mazda Motor Europe.

Wcześniej Dyrektor Zarządzający Mazda Motor Italia (Rzym), wprowadził mazda do Polski w 2008 roku.

Międzynarodowe doświadczenie w motoryzacji w Polsce, Indiach, Niemczech oraz we Włoszech.

Zainteresowania badawczo-naukowe

 1. Branding
 2. Marketing automation and Customer Intelligence
 3. Strategia
 4. Kultura organizacyjna
 5. Agile Management
 6. Public Affairs

mgr Wojciech Halarewicz

mgr Łukasz Łuszczak

Konsultant i doradca w obszarach negocjacji, zarządzania sprzedażą i sprzedaży w Sandler Trainning Polska, właściciel BML Consulting (działalność konsultingowa w wielu obszarach biznesowych) 

Doświadczenie zawodowe

Przedsiębiorca, konsultant biznesowy, dyrektor zarządzający, trener, mentor. Praktyk z ponaddwudziestoletnim doświadczeniem w obszarach negocjacji i zarządzania sprzedażą zdobytym w uznanych firmach z branży budowlanej i motoryzacyjnej. Od lat prowadzi własną działalność doradczo-szkoleniową, a od 2018 roku konsultant i doradca w obszarach negocjacji, zarządzania sprzedażą i sprzedaży w Sandler Training Polska.  Zajmuje się oceną kompetencji i potencjału pracowników, opracowuje i wdraża projekty z zakresu zarządzania sprzedażą i negocjacji w biznesie. Prowadzi szkolenia i wykłady doskonalące umiejętności handlowe i negocjacyjne. Certyfikowany mediator Centrum Szkoleń Prawnych. Asesor w szkołach trenerów biznesu. Członek Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu. Prywatnie pasjonat pszczół i pszczelej organizacji, która stanowi inspirację w tworzeniu kultury współpracy, zrozumienia i zaufania. 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Metody i techniki negocjacyjne, analiza struktur sprzedaży, pasjonat pszczół i pszczelej organizacji 

mgr Łukasz Łuszczak

mgr Karol Szewczyk

Plant Manager w Hitachi Astemo Poland.

Doświadczenie zawodowe

Członek Rady Programu EMBA, członek zarządu Stowarzyszenia Absolwentów EMBA. 

Doświadczenie zawodowe: 22 lata w przemyśle z tego 20 w motoryzacji.

Doświadczenie zdobywał w Hutmen, Indesit, Valeo,  Bosch, CBI, Hitachi Astemo, a w szczególności w działach jakości, technicznych, produkcji.

Pracował na 3 wyjazdach zagranicznych w Niemczech, Francji i Węgrzech.

Doktorant na wydziale zarządzania, tytuł rozprawy: Model dojrzałości organizacji do wdrożenia koncepcji Przemysłu 4.0 w przedsiębiorstwie produkcyjnym”.

Zainteresowania badawczo-naukowe

Quality Management, Operational management, Industry 4.0.

mgr Karol Szewczyk

mgr Anita Koralewska-Ratajczak 

Dyrektor HR w Raben Group

Doświadczenie zawodowe

Specjalista HR z dwudziestoletnim doświadczeniem w dużych i małych międzynarodowych firmach, wykwalifikowany w obszarach zarządzania talentami, planowania sukcesji, zarządzania zmianą, zaangażowania pracowników, rozwoju i projektowania organizacyjnego, kadry kierowniczej i komunikacji wewnętrznej.  

Zainteresowania badawczo-naukowe

mgr Anita Koralewska-Ratajczak 

John Rivett

Director, Marketing Strategy & Brand Communications, Mazda Motor Europe 

Doświadczenie zawodowe

Prawie 30 lat doświadczenia, głównie w public relations, skupione na międzynarodowych markach konsumenckich – FMCG, w tym Coca-Cola, adidas, Levi Strauss, Costa Coffee, Starbucks i wielu innych. Prowadził własną agencję w Londynie, która została sprzedana po 10 latach.W Mazda Motor Europe zaczynał jako dyrektor ds. public relations, a po trzech latach objął również odpowiedzialność za zaangażowanie w markę 

Zainteresowania badawczo-naukowe

Lektura pozwalająca lepiej zrozumieć konsumentów. 

John Rivett

Bartosz Ziołek

Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor ds. bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Santander Bank Polska

Dyrektor w Corporate and Investment Banking

CEO II China Business Advisor

CEO Amber Foods Polska sp. z o.o.

Dyrektor zarządzający, Sarmatia LTD, CHina

Kierownik Projektu i Doradca Zarządu, PACE Foundation

Zainteresowania badawczo-naukowe

Biznes międzynarodowy

Rozwój biznesu w Chinach

Bartosz Ziołek

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia