Rekrutacja

Rekrutacja

Wymagania

I

co najmniej 5 letnie doświadczenie menedżerskie 
(np. Osoby pełniące różne funkcje o charakterze kierowniczym, liderzy i koordynatorzy projektów,  przedsiębiorcy)

II

dyplom ukończenie studiów wyższych –  licencjackich, inżynierskich i/lub magisterskich  (krajowych  i zagranicznych)

III

biegłą znajomość języka angielskiego
(w przypadku wyboru opcji międzynarodowej)

Koszty kształcenia

Studia na Programie Executive MBA są studiami płatnymi. Koszty kształcenia ponosi słuchacz indywidualnie lub jednostka delegująca.

WARIANT POLSKOJĘZYCZNY
10 750 PLN / semestr (łącznie 43 000 PLN)

Studia w języku polskim
możliwość wzięcia udziału w module Swiss Gateway to International Business (prowadzonym w języku angielskim) za dodatkową opłatą

WARIANT MIĘDZYNARODOWY
13 750 PLN / semestr (łącznie 55 000 PLN)

Opcja międzynarodowa (studia w języku angielskim) – uwzględnia moduł Swiss Gateway to International Business (Opcjonalnie moduł ten może zostać zastąpiony równoważnym modułem realizowanym w innej uczelni zagranicznej.)

Moduł Swiss Gateway to International Business realizowany jest w the Université of Neuchâtel w Szwajcarii (w cenie zagwarantowany jest nocleg, wyżywienie oraz materiały dydaktyczne). Po ukończeniu modułu studenci utrzymują podwójny certyfikat – UE we Wrocławiu oraz the Université of Neuchâtel w Szwajcarii.

Opłatę za czesne można wnosić w ratach lub w całości. Opłatę za pierwszy semestr należy wnieść do dnia 15 października br. 

W przypadku, gdy student opłaci z góry (w terminie 1 raty) czesne za cały semestr, przysługuje mu bonifikata w wysokości 5%. 

Opłaty za studia Executive MBA dokonywane są na indywidualne konta studenckie (IKR). 

Jak dołączyć do programu

Krok 2

Wypełnić formularze osobowe oraz wgrać swoje zdjęcie (3,5 x 4,5 cm)

Krok 3

Wybrać formę studiów:
-niestacjonarne II stopnia 
-podyplomowe
Wybrać kierunek studiów – tu dokonać odpowiedniej opcji programu:
-opcja polska
-opcja międzynarodowa (język angielski)

Krok 4

Zapłacić opłatę rekrutacyjną (85 PLN)

Krok 5

Dostarczyć osobiście wymagane dokumenty do biura EMBA
wraz z listem motywacyjnym

Krok 6

Przystąpić do wywiadu kwalifikacyjnego i testu

Krok 7

Uzyskać pozytywną ocenę na podstawie złożonej dokumentacji oraz przeprowadzonego wywiadu kwalifikacyjnego

Do zobaczenia !

Kryteria kwalifikacyjne

Kwalifikacji na studia dokonuje Komisja Rekrutacyjna Programu Executive MBA.

W procesie selekcji kandydatów brane są pod uwagę informacje zawarte w dokumentach aplikacyjnych oraz wynik wywiadu kwalifikacyjnego i testu.

Przy ocenie uwzględniane są następujące kryteria i wagi

Rozmowy kwalifikacyjne i test odbywać się będą zdalnie za pomocą MS Teams

Harmonogram I tury rekrutacji (1 termin)

Rekrutacja rozpocznie się 3.06.2024 r.
Ostateczny termin składania aplikacji (dla I tury) to 22.07.2024 r.

I

8.07.2024 r.

Wypełnienie formularza elektronicznego i uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

II

8.07.2024 r.

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

III

10.07.2024 r.

Test on-line​

IV

11.07.2024 r.
12.07.2024 r.
13.07.2024 r.

Wywiady kwalifikacyjne

V

1.08.2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

Harmonogram I tury rekrutacji (2 termin)

I

22.07.2024 r.

Wypełnienie formularza elektronicznego i uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

II

22.07.2024 r.

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

III

24.07.2024 r.

Test on-line​

IV

25.07.2024 r.
26.07.2024 r.
29.07.2024 r.
30.07.2024 r.

Wywiady kwalifikacyjne

V

1.08.2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

Harmonogram II tury rekrutacji

II tura rekrutacji zostanie uruchomiona tylko w przypadku wolnych miejsc po zakończeniu I tury.

I

23.09.2024 r.

Wypełnienie formularza elektronicznego i uiszczenie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne

II

23.09.2024 r.

Złożenie w biurze Executive MBA wymaganych dokumentów

III

25.09.2024 r.

Test on-line​

IV


26.09.2024 r.
27.09.2024 r.
28.09.2024 r.

Wywiady kwalifikacyjne

V

30.09.2024 r.

Ogłoszenie listy przyjętych

Wymagane dokumenty

1

Podanie o przyjęcie i ankieta osobowa kandydata (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Oświadczenie dot. opłat i ślubowanie  (wypełnione i podpisane) – wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

3

Paszport lub dowód osobisty – oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów

4

Oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów (do wglądu) wraz z suplementem, jeżeli stanowi integralną część dyplomu (część B), oraz jego kserokopia

5

Formularz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z listem motywacyjnym – wygenerowany z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

6

Dokumenty potwierdzające min. 5-letni staż (m.in. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

7

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji) – jeżeli potwierdzenie nie jest widoczne w systemie rekrutacji

8

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego

1

Podanie o przyjęcie i ankieta osobowa kandydata (wypełnione i podpisane) – generowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

2

Oświadczenie dot. opłat i ślubowanie  (wypełnione i podpisane) – wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

3

Oświadczenie dot. opłat i ślubowanie  (wypełnione i podpisane) – wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

4

Karta Polaka, zezwolenie na pobyt i/lub Karta Pobytu (jeżeli kandydat posiada), kserokopia i oryginał do wglądu

5

Zdjęcie w wersji papierowej
(3,5 x 4,5 cm) jak do dowodu osobistego

6

Podpisane deklaracje: NFZ
i finansowa  
–  wygenerowane z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

7

Dyplom ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

8

Legalizacja lub apostille do dyplomu ukończenia studiów wyższych wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

9

Suplement, do dyplomu ukończenia studiów na poziomie co najmniej pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem przysięgłym na język polski

10

Zaświadczenie potwierdzające, że posiadany dyplom uprawnia do podjęcia studiów 2 stopnia w kraju wydania. Zaświadczenie takie może wydać odpowiednik Ministerstwa Oświaty w danym kraju (w takich przypadkach dokument powinien być przetłumaczony na język polski przez tłumacza przysięgłego).

11

Formularz wykształcenie i doświadczenie zawodowe wraz z listem motywacyjnym  – wygenerowany z systemu rekrutacji (zgłoszenia –> dokumenty i dalsze kroki)

12

Dokumenty potwierdzające min. 5-letni staż (m.in. pełnienie funkcji o charakterze kierowniczym, stanowisko lidera lub koordynatora projektów, przedsiębiorcy, własna działalność gospodarcza)

13

Dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej – 85 zł (wpłata na indywidualne konto rekrutacyjne – numer generowany poprzez system rekrutacji) – jeżeli potwierdzenie nie jest widoczne w systemie rekrutacji

Miejsce składania dokumentów

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 
Biuro Executive MBA
pokój 217, budynek Z 
ul. Komandorska 118/120 
53-345 Wrocław

Przykładowe pytania testowe

Który plan organizacji zawiera decyzje najwyższego kierownictwa dotyczące misji, celów, strategii i struktury organizacji?

PepsiCo kupiło KFC, aby móc zastąpić produkty Coke produktami Pepsi w restauracjach KFC.  Był to przykład:

Grupa liderów analizuje zarówno wewnętrzne mocne i słabe strony swojej organizacji, jak i szanse i zagrożenia związane z otoczeniem zewnętrznym. Co to za analiza?

Kontrast

Zwiększ rozmiar tekstu

Zwiększ odstęp liter

Używaj czcionek przyjaznych dla dyslektyków

Powiększ kursor

Podświetlanie linków

Zatrzymywanie animacji

Resetuj ustawienia